1. User Name ประเภทนิติบุคคล หมายถึง User Name กลางของ บริษัท/ห้าง ที่อนุญาตให้บริษัท/ห้าง ใช้ในการใช้บริการ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ของกรมฯ ที่รองรับการใช้งาน User Name กลาง 
     
  2. User Name ประเภทบุคคล หมายถึง User Name กลางของ บุคคล ที่อนุญาตให้บุคคลใช้ในการใช้บริการ และ/หรือ ระบบงานต่างๆของกรมฯ ที่รองรับการใช้งาน User Name กลาง 
     
  3. ขั้นตอนการขอ User Name กลางมีดังนี้

3.1 ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อขอ User Name กลาง
 

3.2 ผู้ประกอบการต้องทำการ Login เข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลของผู้ประกอบการให้มีข้อมูลครบตามที่กรมฯ กำหนด
 

3.3 ผู้ประกอบการต้องยื่นขอใช้บริการใดบริการหนึ่งของกรมฯ และ/หรือ ขอใช้งานระบบงานระบบใดระบบหนึ่งของกรม ที่ร้องรับการใช้งาน User Name กลาง (บริการ และ/หรือ ระบบ จะอยู่ที่เมนู บริการที่เกี่ยวข้องกับ User Name กลาง) พร้อมเอกสารประกอบคำร้องของบริการ และ/หรือ ระบบนั้นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ ยืนยันการมีตัวตนและดำเนินการอยู่จริง ถ้าทุกอย่างถูกต้องเจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติให้ผู้ประกอบการใช้ User Name กลาง และ อนุมัติให้ใช้งานร่วมกับ บริการ และ/หรือ ระบบ นั้นๆ
 

3.4 หลังจากนั้นผู้ประกอบการจะไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลของผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองอีก ถ้าผู้ประกอบการต้องการแก้ไขข้อมูล ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบริการ และ/หรือ ระบบ ที่ผู้ประกอบการใช้บริการ ให้ดำเนินการแก้ไขให้แทน โดยข้อมูลที่แก้ไขจะเชื่อมโยงไปยังระบบต่างๆ ที่รองรับการใช้งาน User Name กลาง


กรุณาติดตั้ง Certificate ของ Certificate Authority ก่อนลงทะเบียน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน (ทำครั้งแรกครั้งเดียว) คลิกเพื่อติดตั้ง...
คลิกเพื่อลงทะเบียนขอ User Name กลาง (กรณีที่ยังไม่มี)...

Screen ID: R02

Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved