ลงทะเบียนขอ User Name กลาง / Register Member

 กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง / Please input the correct and actual information

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ เป็นหน่วยงานราชการ ที่มีบทบาทหน้าที่ส่วนหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้มีการส่งออกและการนำเข้าสินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคล และ/หรือ บุคคล ที่จะลงทะเบียนเพื่อขอ User Name กลางเพื่อขอใช้ระบบงานของกรมฯ จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีตัวตนและดำเนินธุรกิจอยู่จริง เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ และ ต้องอนุญาตให้กรมฯ ใช้ข้อมูลของผู้ประกอบการ ในงานที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ

ดังนั้น ความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญ ขอให้ผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง หากกรมฯ ตรวจพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ใช้งาน User Name กลางโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ผู้ประกอบการจะมีความผิดตามกฎหมายที่ให้ข้อมูลเท็จกับหน่วยงานราชการ


Department of Foreign Trade (DFT) is a government agency responsible for authorization of export and import of goods. Juristic person and/or individual person register for a main username to access to DFT’s electronic system must be able to prove their existence by providing proof from related government agency.The person shall grant a permit to DFT to utilize their data for DFT’s related task.

Therefore, the accuracy of the data is very important. In case false information found, DFT reserves the rights to terminate an access to DFT’s electronic system at any time without prior notice and the person shall be punished under related laws.


Screen ID: R03

Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved