ลงทะเบียนขอ User Name กลาง

 กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ เป็นหน่วยงานราชการ ที่มีบทบาทหน้าที่ส่วนหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้มีการส่งออกและการนำเข้าสินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคล และ/หรือ บุคคล ที่จะลงทะเบียนเพื่อขอ User Name กลางเพื่อขอใช้ระบบงานของกรมฯ จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีตัวตนและดำเนินธุรกิจอยู่จริง เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ และ ต้องอนุญาตให้กรมฯ ใช้ข้อมูลของผู้ประกอบการ ในงานที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ

ดังนั้นความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญ ขอให้ผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง หากกรมฯ ตรวจพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ใช้งาน User Name กลางโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ผู้ประกอบการจะมีความผิดตามกฎหมายที่ให้ข้อมูลเท็จกับหน่วยงานราชการ


Screen ID: R03

Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved