ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) เป็นระบบสารสนเทศ ที่กรมฯ พัฒนาขึ้น เพื่อเปิดให้บริการแก่ ผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคล และ/หรือ บุคคล เพื่อลงทะเบียนขอ User Name กลาง เพื่อใช้งาน User Name กลางนี้ร่วมกับ บริการ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ของกรมฯ ที่พร้อมรองรับการใช้งาน User Name กลางนี้ร่วมด้วย คลิกเพื่อศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนของ User Name กลาง และ ทำการลงทะเบียนเพื่อขอ User Name กลาง...

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 โทร. 0 2547 4829 และ 0 2547 4837


 ประกาศ 

 

ผู้ประกอบการสามารถศึกษาขั้นตอน 


> การทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้า และบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ

> การขอทราบ User name กลาง และ Password และ การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล

> การขึ้น/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้า

> การจดทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ESS


ตามรายละเอียด คลิกที่นี่

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565


 


 

 ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะ ขึ้น/ต่อทะเบียน สินค้าตามมาตรการ/ความตกลง ขอให้มาดำเนินการตามสถานที่และระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566


 ปัญหาที่พบบ่อย 

Cannot open this page ให้กด Show all content ตรงแท็บด้านล่าง  


 ประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

X

Screen ID: R01

ID :
TICKET :
UserName :
Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved