รู้จักกับระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
Registration Database

ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) เป็นระบบสารสนเทศ ที่กรมฯ พัฒนาขึ้น เพื่อเปิดให้บริการแก่ ผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคล และ/หรือ บุคคล เพื่อลงทะเบียนขอ User Name กลาง เพื่อใช้งาน User Name กลางนี้ร่วมกับ บริการ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ของกรมฯ ที่พร้อมรองรับการใช้งาน User Name กลางนี้ร่วมด้วย คลิกเพื่อศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนของ User Name กลาง และ ทำการลงทะเบียนเพื่อขอ User Name กลาง...

 แจ้งให้ทราบ

ประกาศ

กรมการค้าต่างประเทศ จะปิดระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ ระบบให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป จำนวน 2 ระบบ

 

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 20.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

และเปิดให้บริการระบบตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น.

เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

 แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

 


    ด้วยกรมการค้าต่างประเทศกำลังปรับปรุงระบบเครือข่าย ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบงานต่างๆ เป็นบางช่วงเวลา  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558


 

Screen ID:

Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved