ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) เป็นระบบสารสนเทศ ที่กรมฯ พัฒนาขึ้น เพื่อเปิดให้บริการแก่ ผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคล และ/หรือ บุคคล เพื่อลงทะเบียนขอ User Name กลาง เพื่อใช้งาน User Name กลางนี้ร่วมกับ บริการ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ของกรมฯ ที่พร้อมรองรับการใช้งาน User Name กลางนี้ร่วมด้วย คลิกเพื่อศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนของ User Name กลาง และ ทำการลงทะเบียนเพื่อขอ User Name กลาง...

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 โทร. 0 2547 4829 และ 0 2547 4837


 ประกาศ 

 

ผู้ประกอบการสามารถศึกษาขั้นตอน

 

  1. > การทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้า และบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ
  • > การขอทราบ User name กลาง และ Password และ การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล

  • > การขึ้น/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้า

  • > การจดทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ESS

 

ตามรายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565

 ขอประชาสัมพันธ์ทุกท่านทราบ 

 

ด้วยกระทรวงพาณิชย์จะปิดการให้บริการระบบงานสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงฯ

 

ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. (รวม 6 ชั่วโมง)

 

เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกแทนอุปกรณ์เดิม ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของกรมฯ

 

ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นจะใช้งานได้ตามปกติ


จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566


 

 ประกาศ! 

 

                    กรมฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

    https://itas.nacc.go.th/go/eit/cxqlkd

              ขอขอบคุณในความร่วมมือ

           ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

*** ประกาศ ***

 

 

                    ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้บริการรับคำขอขึ้น/ต่ออายุทะเบียนล่วงหน้า สำหรับผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบ

การนำเข้าสินค้า 5 รายการได้แก่ ส้ม เครื่องในสุกร หอมแดง เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซ และมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง แบบไร้เอกสาร (Paperless) 

ผ่านระบบ DFT SMART – l โดยขอให้ผู้นำเข้าดำเนินการดังนี้

 

 

                    1. สมัครบัญชีผู้ใช้งานประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมทั้งมอบ – รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนฯ ผ่านระบบ SMART – I ก่อนเป็นลำดับแรก

 

                    2. ผู้นำเข้าทุกรายจะต้องขึ้นทะเบียนใหม่ทั้งหมด โดยสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 

2565 เป็นต้นไป และจะได้รับเลขทะเบียนผู้นำเข้าในปี 2566 ผ่านระบบ DFT SMART – l ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 

 

                    ทั้งนี้ หากไม่มาขึ้นทะเบียนล่วงหน้า สำหรับปี 2566 ผ่านระบบ DFT SMART – l ตามกำหนดการข้างต้น ท่านจะไม่สามารถดำเนินพิธีการทางศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ในปี 2566 ได้


   กรณี ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้า 5 รายการดังกล่าว และมีความประสงค์จะนำเข้าสินค้า ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่
ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ 

 

                     ผู้ประกอบการสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ SMART – I ได้ตาม QR Code หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2547 4837 /0 2547 4826 / 0 2547 4838 / 

0 2547 4810 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565


 

 

 ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะ ขึ้น/ต่อทะเบียน สินค้าตามมาตรการ/ความตกลง ขอให้มาดำเนินการตามสถานที่และระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 

 

 หมายเหตุ   ยื่นคำขอขึ้น/ต่อทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 และตรวจสอบผลการขอขึ้น/ต่อทะเบียนฯ 

                  ผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ และระบบ smart-l

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ  เบอร์โทรศัพท์ 0 2547 4829, 0 2547 4837, 0 2547 4754

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565*** ประกาศ ***

 

                    1.   ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า “เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน” ผ่านระบบ Registration Database (ระบบเดิม) โดยจะให้บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ผ่านระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือ DFT SMART – l เท่านั้น

 

                    ดังนั้น ผู้นำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนทุกราย จะต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเพชรฯ ผ่านระบบ DFT SMART – l (https://smart-1.dft.go.thหากไม่มาขึ้นทะเบียนใหม่ ท่านจะไม่สามารถขอรับหนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน (แบบ Kimberley Process Certificate: KPC) ได้

 

                    2.   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าและการจดแจ้งการนำเข้า “สารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต” ผ่านระบบ Registration Database และระบบ e - Report (ระบบเดิม) โดยจะให้บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและจดแจ้งการนำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ผ่านระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือ DFT SMART – l เท่านั้น

 

                    ดังนั้น ผู้นำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตทุกราย จะต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า ผ่านระบบ DFT SMART – l  (https://smart-1.dft.go.thหากไม่มาขึ้นทะเบียนใหม่ ท่านจะไม่สามารถยื่นจดแจ้งการนำเข้าโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2547 4837 / 0 2547 4829 / 0 2547 4826 /0 2547 4810 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385


 

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565
*** ประกาศ ***

                    ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศ จะยกเลิก ระบบขึ้นทะเบียนกาแฟ ผ่านระบบ Registration Database (ระบบเดิม) โดยจะให้บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่งออกสินค้ากาแฟ ผ่านระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือ DFT SMART - Licensing Systems (SMART - l) ดังนั้น จึงขอให้ผู้ส่งออกสินค้ากาแฟ ทุกราย มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้ากาแฟใหม่ ผ่านระบบ SMART - l หากไม่มาขึ้นทะเบียนใหม่ ท่านจะไม่ สามารถขอรับใบอนุญาตส่งออกกาแฟได้

                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2547 4837 / 0 2547 4829 / 0 2547 4826 / 0 2547 4810 หรือ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565


 ประกาศ! 

  กรมการค้าต่างประเทศ ขอเลื่อน การเปิดให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกสินค้า (แบบ อ.2) ได้แก่ ไม้และไม้แปรรูป ถ่านไม้ ถ่านหิน กาแฟ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สารกาเฟอีน และสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ผ่านระบบ DFT SMART - Licensing Systems (SMART – I) จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เลื่อนเป็น วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 

                    สำหรับ กากถั่วเหลือง เลื่อนเป็น วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

                    นื่องจากผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวข้างต้นมาสมัครบัญชีผู้ใช้งานฯ จำนวนไม่มาก กรมฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน ดังนั้น เพื่อให้การใช้ระบบ SMART - I สามารถดำเนินการตามแผนฯ ขอความร่วมมือผู้ส่งออกทุกรายเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้

  1. สมัครบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา และการมอบ – รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนฯ

  2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่งออกสินค้า (เฉพาะสินค้ากาแฟ เท่านั้น)

                    โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ SMART – I คลิ๊กที่นี่ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-2547-4837 /0-2547-4826 / 0-2547-4838 / 0-2547-4810 

                    ทั้งนี้ ในระหว่างนี้ขอให้ผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวยื่นขอรับใบอนุญาตส่งออกสินค้า (แบบ อ.2) ผ่านระบบเดิม (http://edi2.dft.go.th)


ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565


 ประกาศ! 

                    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบการนำเข้า ได้แก่ ส้ม หอมแดง เครื่องในสุกร และเครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซ ผ่านระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือ DFT SMART – I เท่านั้น

ดังนั้น ขอให้ผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบฯ ข้างต้น ทุกราย ดำเนินการผ่านระบบ SMART – I (https://smart-1.dft.go.th) ดังนี้

  • กรณีผู้นำเข้าสินค้ารายเก่า ในปี 2565 มีเลขทะเบียนผู้นำเข้าฯ แล้ว
  1. ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565 ให้สมัครบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา (ผู้รับมอบอำนาจฯ) และการมอบ – รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนฯ ให้แล้วเสร็จ
  2. ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2565 ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบฯ ผ่านระบบ SMART – I เท่านั้น
  • กรณีผู้นำเข้ารายใหม่ ในปี 2565 ยังไม่มีเลขทะเบียนผู้นำเข้าฯ

                    ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ให้สมัครบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา (ผู้รับมอบอำนาจฯ) และการมอบ – รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนฯ ก่อน แล้วจึงยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบฯ ผ่านระบบ SMART – I เท่านั้น  

ทั้งนี้ ผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบฯ สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานได้ที่นี่ หรือ ดาวโหลดคู่มือ  หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0 - 2547 - 4837 / 0 - 2547 - 4826 / 0 - 2547 - 4838 / 0 - 2547 - 4810

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565


 ปัญหาที่พบบ่อย 

Cannot open this page ให้กด Show all content ตรงแท็บด้านล่าง   ประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
X

Screen ID: R01

ID :
TICKET :
UserName :
Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved