ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) เป็นระบบสารสนเทศ ที่กรมฯ พัฒนาขึ้น เพื่อเปิดให้บริการแก่ ผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคล และ/หรือ บุคคล เพื่อลงทะเบียนขอ User Name กลาง เพื่อใช้งาน User Name กลางนี้ร่วมกับ บริการ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ของกรมฯ ที่พร้อมรองรับการใช้งาน User Name กลางนี้ร่วมด้วย คลิกเพื่อศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนของ User Name กลาง และ ทำการลงทะเบียนเพื่อขอ User Name กลาง...

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 โทร. 0 2547 4829 และ 0 2547 4837


 ประกาศ 

 

ผู้ประกอบการสามารถศึกษาขั้นตอน

 

  1. > การทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้า และบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ
  • > การขอทราบ User name กลาง และ Password และ การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล

  • > การขึ้น/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้า

  • > การจดทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ESS

 

ตามรายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565

 ขอประชาสัมพันธ์ทุกท่านทราบ 

 

ด้วยกระทรวงพาณิชย์จะปิดการให้บริการระบบงานสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงฯ

 

ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. (รวม 6 ชั่วโมง)

 

เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกแทนอุปกรณ์เดิม ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของกรมฯ

 

ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นจะใช้งานได้ตามปกติ


จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566


 

 ประกาศ! 

 

                    กรมฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

    https://itas.nacc.go.th/go/eit/cxqlkd

              ขอขอบคุณในความร่วมมือ

           ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

*** ประกาศ ***

 

 

                    ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้บริการรับคำขอขึ้น/ต่ออายุทะเบียนล่วงหน้า สำหรับผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบ

การนำเข้าสินค้า 5 รายการได้แก่ ส้ม เครื่องในสุกร หอมแดง เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซ และมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง แบบไร้เอกสาร (Paperless) 

ผ่านระบบ DFT SMART – l โดยขอให้ผู้นำเข้าดำเนินการดังนี้

 

 

                    1. สมัครบัญชีผู้ใช้งานประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมทั้งมอบ – รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนฯ ผ่านระบบ SMART – I ก่อนเป็นลำดับแรก

 

                    2. ผู้นำเข้าทุกรายจะต้องขึ้นทะเบียนใหม่ทั้งหมด โดยสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 

2565 เป็นต้นไป และจะได้รับเลขทะเบียนผู้นำเข้าในปี 2566 ผ่านระบบ DFT SMART – l ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 

 

                    ทั้งนี้ หากไม่มาขึ้นทะเบียนล่วงหน้า สำหรับปี 2566 ผ่านระบบ DFT SMART – l ตามกำหนดการข้างต้น ท่านจะไม่สามารถดำเนินพิธีการทางศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ในปี 2566 ได้


   กรณี ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้า 5 รายการดังกล่าว และมีความประสงค์จะนำเข้าสินค้า ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่
ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ 

 

                     ผู้ประกอบการสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ SMART – I ได้ตาม QR Code หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2547 4837 /0 2547 4826 / 0 2547 4838 / 

0 2547 4810 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565


 

 

 ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะ ขึ้น/ต่อทะเบียน สินค้าตามมาตรการ/ความตกลง ขอให้มาดำเนินการตามสถานที่และระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 

 

 หมายเหตุ   ยื่นคำขอขึ้น/ต่อทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 และตรวจสอบผลการขอขึ้น/ต่อทะเบียนฯ 

                  ผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ และระบบ smart-l

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ  เบอร์โทรศัพท์ 0 2547 4829, 0 2547 4837, 0 2547 4754

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565*** ประกาศ ***

 

                    1.   ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า “เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน” ผ่านระบบ Registration Database (ระบบเดิม) โดยจะให้บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ผ่านระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือ DFT SMART – l เท่านั้น

 

                    ดังนั้น ผู้นำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนทุกราย จะต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเพชรฯ ผ่านระบบ DFT SMART – l (https://smart-1.dft.go.thหากไม่มาขึ้นทะเบียนใหม่ ท่านจะไม่สามารถขอรับหนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน (แบบ Kimberley Process Certificate: KPC) ได้

 

                    2.   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าและการจดแจ้งการนำเข้า “สารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต” ผ่านระบบ Registration Database และระบบ e - Report (ระบบเดิม) โดยจะให้บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและจดแจ้งการนำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ผ่านระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือ DFT SMART – l เท่านั้น

 

                    ดังนั้น ผู้นำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตทุกราย จะต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า ผ่านระบบ DFT SMART – l  (https://smart-1.dft.go.thหากไม่มาขึ้นทะเบียนใหม่ ท่านจะไม่สามารถยื่นจดแจ้งการนำเข้าโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2547 4837 / 0 2547 4829 / 0 2547 4826 /0 2547 4810 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385


 

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565
*** ประกาศ ***

                    ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศ จะยกเลิก ระบบขึ้นทะเบียนกาแฟ ผ่านระบบ Registration Database (ระบบเดิม) โดยจะให้บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่งออกสินค้ากาแฟ ผ่านระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือ DFT SMART - Licensing Systems (SMART - l) ดังนั้น จึงขอให้ผู้ส่งออกสินค้ากาแฟ ทุกราย มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้ากาแฟใหม่ ผ่านระบบ SMART - l หากไม่มาขึ้นทะเบียนใหม่ ท่านจะไม่ สามารถขอรับใบอนุญาตส่งออกกาแฟได้

                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2547 4837 / 0 2547 4829 / 0 2547 4826 / 0 2547 4810 หรือ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565


 ประกาศ! 

  กรมการค้าต่างประเทศ ขอเลื่อน การเปิดให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกสินค้า (แบบ อ.2) ได้แก่ ไม้และไม้แปรรูป ถ่านไม้ ถ่านหิน กาแฟ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สารกาเฟอีน และสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ผ่านระบบ DFT SMART - Licensing Systems (SMART – I) จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เลื่อนเป็น วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 

                    สำหรับ กากถั่วเหลือง เลื่อนเป็น วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

                    นื่องจากผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวข้างต้นมาสมัครบัญชีผู้ใช้งานฯ จำนวนไม่มาก กรมฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน ดังนั้น เพื่อให้การใช้ระบบ SMART - I สามารถดำเนินการตามแผนฯ ขอความร่วมมือผู้ส่งออกทุกรายเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้

  1. สมัครบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา และการมอบ – รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนฯ

  2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่งออกสินค้า (เฉพาะสินค้ากาแฟ เท่านั้น)

                    โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ SMART – I คลิ๊กที่นี่ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-2547-4837 /0-2547-4826 / 0-2547-4838 / 0-2547-4810 

                    ทั้งนี้ ในระหว่างนี้ขอให้ผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวยื่นขอรับใบอนุญาตส่งออกสินค้า (แบบ อ.2) ผ่านระบบเดิม (http://edi2.dft.go.th)


ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565


 ประกาศ! 

                    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบการนำเข้า ได้แก่ ส้ม หอมแดง เครื่องในสุกร และเครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซ ผ่านระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือ DFT SMART – I เท่านั้น

ดังนั้น ขอให้ผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบฯ ข้างต้น ทุกราย ดำเนินการผ่านระบบ SMART – I (https://smart-1.dft.go.th) ดังนี้

  • กรณีผู้นำเข้าสินค้ารายเก่า ในปี 2565 มีเลขทะเบียนผู้นำเข้าฯ แล้ว
  1. ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565 ให้สมัครบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา (ผู้รับมอบอำนาจฯ) และการมอบ – รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนฯ ให้แล้วเสร็จ
  2. ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2565 ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบฯ ผ่านระบบ SMART – I เท่านั้น
  • กรณีผู้นำเข้ารายใหม่ ในปี 2565 ยังไม่มีเลขทะเบียนผู้นำเข้าฯ

                    ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ให้สมัครบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา (ผู้รับมอบอำนาจฯ) และการมอบ – รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนฯ ก่อน แล้วจึงยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบฯ ผ่านระบบ SMART – I เท่านั้น  

ทั้งนี้ ผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบฯ สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานได้ที่นี่ หรือ ดาวโหลดคู่มือ  หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0 - 2547 - 4837 / 0 - 2547 - 4826 / 0 - 2547 - 4838 / 0 - 2547 - 4810

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565


 ปัญหาที่พบบ่อย 

Cannot open this page ให้กด Show all content ตรงแท็บด้านล่าง   ประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved