สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 โทร. 0 2547 4829 และ 0 2547 4837

 ประกาศ

 ผู้ประกอบการที่ประสงค์ต่ออายุสินค้าดังต่อไปนี้

1.มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

2.สินค้าWTO นอกโควต้า

3.สินค้าAFTA

สำหรับปี 63 สามารถยื่นขอต่ออายุตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2562

โดยยื่นที่กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2547 4829 และ 0 2547 4837

 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562


 ประกาศ

 ผู้ประกอบการที่ประสงค์ต่ออายุสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบการนำเข้า ปี 2563 สามารถยื่นขอต่ออายุได้

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562

โดยยื่นที่กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4

 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

 

Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved