บริการจากกรม/DFT e-Services » บริการทั้งหมด/All Services

บริการอิเล็กทรอนิกส์ของระบบลงทะเบียนการ มีดังนี้

 1. ขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าและหรือบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ
  • ประเภทนิติบุคลล สำหรับ บริษัท/ห้าง/ร้าน
  • ประเภทบุคคลธรรมดา สำหรับบุคคลทั่วไป (ไม่เป็นผู้รับมอบอำนาจ)
 2. ขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
 3. ขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้าตามความตกลง WTO นอกโควตา
 4. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
 5. ขึ้นทะเบียนขอนำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
 6. จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาต
 7. ขึ้นทะเบียนการนำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบ
Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved