ข้อมูลและดาวน์โหลด/Information & Download » ตั้งค่าการใช้งาน Digital Signature

ตั้งค่าการใช้งาน สำหรับการยื่นคำขอด้วยระบบ Digital Signature

การตั้งค่าการใช้งาน ประกอบไปด้วยการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

 1. การติดตั้งโปรแกรม Plugin
 2. การตั้งค่า Internet Explorer
 3. การติดตั้ง Digital Certificate
 4. ทดสอบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • การติดตั้งโปรแกรม Plugin

  1. ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Plugin ได้จาก Link นี้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
  2. ทำการ UnZip ไฟล์ที่ดาวน์โหลด (การ UnZip ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้งาน เช่น WinZip, WinRar หรือ 7zip เป็นต้น)
  3. หลักจากทำการ UnZip แล้ว ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ setup (ประเภท EXE) ดังรูป
  4. เข้าสู่หน้าจอ Setup คลิกที่ปุ่ม "OK" ดังรูป
  5. คลิกที่ปุ่ม ดังรูป
  6. หากการติดตั้งโปรแกรม Plugin ไม่มีข้อผิดพลาด จะแสดงหน้าตาดังรูป
  7. เสร็จขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Plugin

 • การตั้งค่า Internet Explorer

  1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer (แนะนำให้ใช้ Version ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป)
  2. คลิกที่ "Tools" (หากไม่พบให้กดปุ่ม F10 ที่คีย์บอร์ด) จากนั้นคลิกที่ Internet options ดังรูป
  3. ที่หน้าจอ Internet Options ทำตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
   • 1) คลิกที่ Tab "Security"
   • 2) คลิกที่ "Trusted Sites"
   • 3) คลิกทีปุ่ม "Sites" ดังรูป
  4. ที่หน้าจอ Trusted Site ทำตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
   • 1) พิมพ์ข้อความ "*.dft.go.th" ในช่อง Add this website to the zone:
   • 2) คลิกปุ่ม "Add" (ข้อความ *.dft.go.th จะปรากฏที่ช่อง Websites ด้านล่าง)
   • 3) คลิกทีปุ่ม "Close" ดังรูป
  5. ที่หน้าจอ Internet Options ทำตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
   • 1) คลิกที่ Tab "Security"
   • 2) คลิกที่ "Trusted Sites"
   • 3) คลิกทีปุ่ม "Custom level..." ดังรูป
  6. ที่หน้าจอ Security Settings - Tursted Sites Zone เลือก Enable ในส่วนของ Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting จากนั้นคลิกปุ่ม "OK" ดังรูป
  7. เสร็จขั้นตอนการตั้งค่า Internet Explorer
 • การติดตั้ง Digital Certificate

  หมายเหตุ : ผู้ประกอบต้องยื่นขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) กับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานภาครัฐให้การรับรอง เช่น CAT CA (www.thaipki.com) หรือ TOT CA (www.ca.tot.co.th) เป็นต้น
  1. ติดตั้ง Root Certificate ของ Certificate Authority (ผู้ให้บริการออก Digital Certificate)
   1. คลิกที่ไฟล์ RootCA (การตั้งชื่อไฟล์ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการออก Digital Certificate)
   2. ที่หน้าจอ Certificate คลิกที่ Install Certificate ดังรูป
   3. ที่หน้าจอ Certificate Import Wizard ทำตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
    • 1) คลิกที่ตัวเลือก "Place all certificate in the following store"
    • 2) คลิกปุ่ม "Browse..."
    • 3) เลือก "Trusted Root Certificate Authorities"
    • 4) คลิกปุ่ม "Next" ดังรูป
   4. คลิกที่ปุ่ม "Finish" เป็นอันเสร็จขั้นตอน
  2. ติดตั้ง Digital Certificate ส่วนบุคคล(หรือนิติบุคคล)
   1. คลิกที่ไฟล์ CompanyCert (การตั้งชื่อไฟล์ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการออก Digital Certificate)
   2. ที่หน้าจอ Certificate คลิกปุ่ม "Next" ดังรูป
   3. กรอกรหัสผ่าน (รหัสผ่านออกให้โดยผู้ให้บริการออก Digital Signature) จากนั้นคลิกปุ่ม "Next" ตามรูปด้านล่าง
    หมายเหตุ: หากไม่ทราบรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการออก Digital Certificate นั้นๆ
   4. ที่หน้าจอ Certificate Import Wizard ทำตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
    • 1) คลิกที่ตัวเลือก "Place all certificate in the following store"
    • 2) คลิกปุ่ม "Browse..."
    • 3) เลือก "Personal"
    • 4) คลิกปุ่ม "Next" ดังรูป
   5. คลิกที่ปุ่ม "Finish"
   6. เสร็จขั้นตอนการติดตั้ง Digital Certificate

.....
Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved