ข้อมูลและดาวน์โหลด/Information & Download » ดาวน์โหลดเอกสาร
Download เอกสารตัวอย่างจดหมายขอทราบ User Name กลาง และ Password
Download เอกสารตัวอย่างจดหมายแก้ไขฐานข้อมูล
Download เอกสารตัวอย่างจดหมายขอยกเลิกบัตร
Download เอกสารขั้นตอนการลงทะเบียนนิติบุคคล
Download เอกสารขั้นตอนการลงทะเบียนบุคคลธรรมดา
Download เอกสารขั้นตอนการกรอกทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้าสินค้า
Download รายละเอียดการแนบเอกสารและการลงนามในคำร้องฯ
Download Program Acrobat เพื่อพิมพ์แบบ บก ต่างๆ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า
การขึ้น/ต่อทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้า 9 รายการ
ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
ตัวอย่าง หนังสือชี้แจงการต่อทะเบียนเป็นผู้นำเข้า (กรณีไม่ได้ยืนภายในระยะเวลาที่กำหนด)
ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจ
เอกสารประกอบการอบรมขั้นตอนจดทะเบียน ESS
Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved