ข้อมูลและดาวน์โหลด » ดาวน์โหลดเอกสาร
Download เอกสารตัวอย่างจดหมายขอทราบ User Name กลาง และ Password
Download เอกสารตัวอย่างจดหมายแก้ไขฐานข้อมูล
Download เอกสารขั้นตอนการลงทะเบียนนิติบุคคล
Download เอกสารขั้นตอนการลงทะเบียนบุคคลธรรมดา
Download เอกสารขั้นตอนการกรอกทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้าสินค้า
Download รายละเอียดการแนบเอกสารและการลงนามในคำร้องฯ
Download Program Acrobat เพื่อพิมพ์แบบ บก ต่างๆ
แบบคำขอรับใบอนุญาตนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ข.1)
    แบบคำขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (อ.1)
    การขึ้น/ต่อทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้า 9 รายการ
    ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
    ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
    ตัวอย่าง หนังสือชี้แจงการต่อทะเบียนเป็นผู้นำเข้า (กรณีไม่ได้ยืนภายในระยะเวลาที่กำหนด)
    ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจ
Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved